CENOVNIK NAKNADA APR

PRIVREDNA DRUŠTVA

Visina naknade za registraciju privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata registruje u Registar privrednih subjekata, osim preduzetnika, iznosi 4.500,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog subjekta iznosi 2.500,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi 2.500,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.500,00 dinara uvećava se za 1.200,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka i brisanja privrednog subjekta, osim preduzetnika, registraciju ogranka domaćeg privrednog subjekta i registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, iznosi 6.000,00 dinara.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi:

 • za registraciju promene pravne forme 4.500,00 dinara
 • za registraciju statusne promene 5.000,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.500,00 dinara
 • za brisanje privrednog subjekta 2.500,00 dinara
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. stav 1. tačka 1, iznos od 300,00 dinara po suvlasniku.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, osim preduzetnika, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara<
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu u elektronskoj formi 1.000,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
 • za izdavanje potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 600,00 dinara
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po privrednom subjektu
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Visina naknade za dobijanje matičnog broja

Broj računa za uplatu takse za registarski/matični broj koji se dobija od Republičkog zavoda za statistiku:
Broj računa je 840-742221843-57, Model je 97 a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština. Uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji možete preuzeti ovde.

Iznos takse za dobijanje registarskog/matičnog broja kroz rešenje Agencije za privredne registre je 2.140,00 dinara.


PREDUZETNICI

Visina naknade za registraciju preduzetnika

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.

Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 700,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 700,00 dinara uvećava se za 300,00 dinara po promeni.

Naknada za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata, iznosi:

 • za registraciju prostora van poslovnog sedišta 700,00 dinara po prostoru
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 700,00 dinara
 • za brisanje preduzetnika 1.000,00 dinara.

 

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o preduzetniku, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata, iznosi, i to:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 800,00 dinara
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 400,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku
 • za prepis rešenja o registraciji 800,00 dinara.

UDRUŽENJA

Visina naknade za upis udruženja i predstavništava stranih udruženja u Registar

 • Naknada za upis udruženja u Registar iznosi 4.500,00 dinara.
 • Naknada za upis saveza udruženja u Registar iznosi 5.500,00 dinara.
 • Naknada za upis predstavništva stranog udruženja u Registar iznosi 4.500,00 dinara.
 • Naknada za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar udruženja i Registar stranih udruženja, brisanje podataka iz Registara kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet, iznosi 2.500,00 dinara.
 • Naknada za upis pokretanja postupka likvidacije iznosi 3.000,00 dinara.
 • Naknada za upis pokretanja postupka stečaja iznosi 3.000,00 dinara.
 • Naknada za brisanje po skraćenom postupku likvidacije iznosi 3.000,00 dinara.
 • Naknada za brisanje udruženja, saveza udruženja i predstavništva iz Registara iznosi 2.400,00 dinara.
 • Naknada za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za poslovanje i pravni promet kao što su broj telefona, faksa, internet adresa, adresa elektronske pošte, brojevi računa u bankama i dr., iznosi 100,00 dinara po podatku.
 • Naknada za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizilaze iz podataka upisanih u Registar, iznosi 1.200,00 dinara.
 • Naknada za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis u Registar, po strani dokumenta iznosi 30,00 dinara.
 • Naknada za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu iznosi 120,00 dinara.
 • Naknada za idavanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa koji obezbeđuje Agencija, iznosi 35,00 dinara po registrovanom subjektu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress