CENOVNIK NAKNADA APR

PRIVREDNA DRUŠTVA

Visina naknade za registraciju privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata registruje u Registar privrednih subjekata, osim preduzetnika, iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara .

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom subjektu, i brisanje iznosi:

 • za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara,
 • za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni,
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara,
 • za brisanje privrednog subjekta 3.000,00 dinara,
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.800,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku,
 • za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje statuta 1.000,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara,
 • objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara – u pripremi,
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

 


PREDUZETNICI

Registracija osnivanja

 • Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara,
 • Naknada za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.000,00 dinara.

Registracija promene podataka 

 • Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
 • Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

Registracija drugih podataka i brisanje

 • Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu.
 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750,00 dinara.
 • Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.
 • Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara.

Izdavanje izvoda i potvrde iz Registra 

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra, iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara.
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara.
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku.
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

UDRUŽENJA

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju osnivanja udruženja/saveza iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju/savezu, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Podaci o kontakt telefonima, adresi za prijem elektronske pošte i internet adresi udruženja/saveza registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka i brisanje udruženja/saveza iznosi:

 • za registraciju statusne promene 500,00 dinara po udruženju koje učestvuje u statusnoj promeni;
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara;
 • za brisanje 3.000,00 dinara;

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o udruženju/savezu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvodao registrovanim podacima 1.700,00 dinara;
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara – u pripremi;
 • za izdavanje prepisa rešenja 700,00 dinara;
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara;

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress