POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju (uz dokaz o uplati naknade za registraciju):

Za Društvo sa ograničenom odgovornošću:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog (u ovom drugom slučaju potrebno je da se najkasnije u roku od 5 dana od dana predaje zahteva, dostavi dokaz da su obezbeđena sredstva i uplaćena na račun društva)
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

Za ortačko društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • overen potpis zastupnika.

Za komanditno društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

Za akcionarsko društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • izveštaj banke o upisanim akcijama
 • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun
 • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

Kod zatvorenog akcionarskog društva se ne prilaže:

 • izveštaj banke o upisanim akcijama
 • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress