VRSTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Pravne forme privrednih društava

  1. Akcionarsko društvo – AD
  2. Društvo sa ograničenom odgovornošću (do 50 osnivača) – DOO
  3. Komanditno društvo – KD
  4. Ortačko društvo (dva ili više vlasnika)

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom. Osnovni kapital akcionarskog društva utvrđen je i podeljen na akcije. Što se odgovornosti tiče, akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima).


Društvo s ograničenom odgovornošću (doo)

Kada govorimo o osnivanju preduzeća, u praksi je najčešće u pitanju osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). To je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica (najviše 50). Ulog u društvu može biti novčani ili nenovčani. Novčani deo osnovnog kapitala društva na dan uplate iznosi najmanje 500 EUR-a u dinarskoj protivrednosti, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva, a ostatak u roku od 2 godine od dana registracije.
Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.


Komanditno društvo

Na komanditno društvo primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima o ortačkom društvu, ako pomenutim zakonom nije drukčije uređeno.
Komplementari imaju status ortaka ortačkog društva, ako Zakonom o privrednim društvima nije drukčije uređeno.


Ortačko društvo

Ortačko društvo u smislu Zakona o privrednim društvima jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako sa poveriocem nije drukčije ugovoreno.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress