SAVETI ZA USPEŠAN PORODIČNI BIZNIS

 • jun 08, 2013
 • By Viktor
post-featured-image

Želite da započnete porodični biznis, da li ste potpuno sigurni u to? Biti gazda samom sebi jeste primamljivo, ali budite svesni napornog rada i odricanja da biste postali uspešni. Predstavljamo vam 10 saveta koji vam mogu pomoći u započinjanju sopstvenog biznisa.

 1. Ne zalazite prebrzo u nepoznato. Šta god da nameravate, obavezno se informišite o tome i dobro istražite rizike koji mogu doći.
 2. Napravite dobar biznis plan. Vi ćete poznavati vaš porodični biznis najbolje, pa se potrudite da dizajnirate i isplanirate svaki aspekt vašeg biznisa. Takođe budite spremni na odricanje zarad što uspešnijeg poslovanja.
 3. Preuzmite inicijativu! Nema pokušavanja u porodičnom biznisu; ili nešto radite ili ne. „Pokušavanje“ vas nigde neće dovesti.
 4. Budite uporni sa vašim akcijama. Potoci formiraju reku, tako da i kad učitinite nešto što vam se čini malo to svakoko doprinosi poslovanju. Svake male akcije vremenom se spajaju i donose uspeh.
 5. Saznajte koje je vaše ciljno tržište. To će biti ljudi koji će vam platiti za vaše proizvode ili usluge, novcem koji su teško zaradili. Morate učiti i istraživati šta će zadovoljiti ciljno tržište i raditi na prezentovanju vašeg biznisa.
 6. Reklama, reklama i ponovo reklama. Niko neće čuti za vas ukoliko se ne reklamirate. Postoji bezbroj načina na koji možete da reklamirate vaš biznis, potrebno je samo da ih otkrijete i dobro sagledate njihovu isplativost.
 7. Ovaj korak je veoma bitan: odredite jasan cilj za vaš biznis. To će vam pomoći psihički jer će vas voditi ka određenom pravcu, ostvarivanju zacrtanog cilja. Veoma je bitno da su ciljevi realni.
 8. Shvatite da ćete najverovatnije naleteti na prepreke na vašem putu ka uspešnom preduzetniku. Oni koji su uspešni, nalaze put da zaobiđu prepreke koliko god bile teške.
 9. Stvari se uvek menjaju u svetu porodičnog biznisa i nove stvari se stalo otkrivaju. Nikad ne prestajte sa informisanjem i učenjem o svim aspektima porodičnog biznisa.
 10. Ne plašite se da tražite pomoć ukoliko vam je potrebna. Postoji mnogo načina da se informišete: web sajtovi, poslovni forumi… Svako ko želi da postane uspešan preduzetnik, treba da potraži savete od iskusnijih i da nauči da primeni strategije iskusnijih i uspešnijih u sopstvenom biznisu.

Do you want to start a family business, are you completely sure? Being the boss himself is tempting, but be aware of the hard work and sacrifice in order to become successful. We present you 10 tips that can help you in starting your own business.

 1. Do not come too quickly into the unknown. Whatever you plan, be sure to inform yourself about how well explore the risks that can occur.
 2. Make a good business plan. You will know your family business best, so make sure you design and plan every aspect of your business. Also be prepared to make sacrifices for the sake of more successful business.
 3. Take the initiative! There is no attempting to family business, or doing something or not. „Trying“ will not lead you anywhere.
 4. Be persistent with your actions. Streams form a river, so that when učitinite something that seems a little to contribute some fresh business. Every small action eventually combine to bring success.
 5. Find out who your target market is. It will be people who will pay you for your products or services, the money was hard earned. You need to learn and explore what will satisfy the target market and work on presenting your business.
 6. Advertising, advertising and re-advertising. No one will listen to you if you do not advertise. There are countless ways in which you can advertise your business, you just need to discover them and a hard look at their profitability.
 7. This step is very important: set a clear goal for your business. This will help you mentally as it will lead you toward a certain direction, achieving its goal. It is very important that the goals are realistic.
 8. Realize that you will probably run into obstacles on your way to a successful entrepreneur. Those who are successful, are the way to get around obstacles no matter how severe.
 9. Things are always changing in the world of family businesses and new things to care about the reveal. Never stop learning and to information on all aspects of the family business.
 10. Do not be afraid to ask for help if you need it. There are many ways to get information: websites, business forums … Anyone who wants to become a successful entrepreneur, you should seek advice from more experienced and learn to apply the strategies experienced and successful in your own business.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *