SAVETI ZA POČETNIKE: 10 saveta kako da uspešno započenete svoj biznis!

  • jun 18, 2013
  • By Viktor
post-featured-image

I – Trudite se da na svakom koraku maksimalno uštedite. Statistika pokazuje da skoro svaka druga firma koja se osnuje ne opstane na tržištu duže od tri godine. Najčešće propadaju jer preterano ulože, pa se taj novac teško vraća. Za početak odaberite skromnije kancelarije ili počnite iz svog stana.

II – Poslovne knjige morate da vodite maksimalno uredno, i da budu hronološki sređene i pregledne. Tako ćete olakšati poreske i inspekcijske kontrole i smanjiti mogućnost da zbog neurednog vođenja knjiga inspektori posumnjaju u legalno obavljanje delatnosti.

III – Pre nego što se preduzeće pojavi na tržištu, opredelite njegov vizuelni identitet – ime, logotip i specifične proizvode. Važno je da vaše preduzeće u najkraćem roku postane prepoznatljivo i da ima lako pamtljiv logotip.

IV – Naplata potraživanja u Srbiji je spora i trudite se da pružate uslugu ili dajete robu samo kvalitetnim partnerima. Pre ulaska u posao, raspitajte se koliko je ta firma korektna u odnosima sa drugim preduzećima. U suprotnom, rizikujete da vam priliv novca ne bude dovoljan da izmirite svoje obaveze.

V – Tražite menice kako biste se osigurali u slučaju da vam kupac robe ili klijent zakasni sa isplatom. Ako to ne uradite, onda će vam kamate kod banaka “pojesti” profit.

VI – Maksimalno koristite internet, jer je to najjeftiniji način za reklamiranje i komunikaciju sa ostalim firmama. U Srbiji je u prošloj godini 94,5 odsto preduzeća koristilo internet, a taj procenat je gotovo upola manji kod preduzetnika – 52,4%.

VII – Morate se prilagođavati tendencijama na tržištu, ali i diktirati tempo, tako što ćete nuditi originalne proizvode i usluge.

VIII – Lojalnost zaposlenih je ključna za razvoj preduzeća, a ona se postiže humanim odnosom, pristojnim platama i dodatnim stimulacijama.

IX – Obaveštavajte zaposlene o problemima kompanije, jer će tako razumeti zašto nekad donosite teške odluke. Poslodavac koji uspe da navede zaposlene da preduzeće tretiraju kao svoj dom, čuvaju ga i bore se za njega.

X – Šta god da radite, morate biti svesno jednog – preduzetnik radi 24 sata dnevno!I – Try to make at each step up to save. Statistics show that almost every other company that is not set up to survive in the market for more than three years. Most fail because they over-invest, so that money is hard to return. To start, select modest office, or start from his apartment.

II – Business records need to keep up neatly, and be chronologically arranged and clear. This will ease the tax and inspection and reduce the possibility of the sloppy bookkeeping inspectors suspect to legally conduct business.

III – Before the company appears on the market, choose its visual identity – name, logo and specific products. It is important to your business as soon as a recognized and have a memorable logo.

IV – Collection rate in Serbia is slow and try to provide a service or give the goods only quality partners. Before entering the business, find out what this company is correct in its relations with other companies. Otherwise, you risk your cash flow will be insufficient to meet its obligations.

V – Looking for a promissory note to be provided in case you need a buyer of goods or customer delays the payment. If you do not, then you interest on banks ‘eat’ profits.

VI – Maximum use the internet, because it is the cheapest way to advertise and communicate with other companies. In Serbia, last year 94.5 percent of businesses using the Internet, and this percentage is almost half the size of entrepreneurs – 52.4%.

VII – You have to adapt to market trends, but also dictate the pace by offering genuine products and services.

VIII – The loyalty of employees is essential for the development of enterprises, it is done with human relations, decent pay and additional incentives.

IX – Keep employees about the company’s problems, they will also understand why sometimes make difficult decisions. An employer who fails to state employees to treat the company as their home, keep it and fight for it.

X – Whatever you do, you need to be aware of one thing – the entrepreneur works 24 hours a day!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *